Rýchle prevedenie!

Doručené priamo na adresu príjemcu

Každý darček je personalizovaný fotkou alebo textom

Rýchle prevedenie!

Super rýchla preprava! Väčšina darčekov objednaných pred 16:00 je odoslaná v ten istý deň!

Doručené priamo na adresu príjemcu

Všetky darčeky s fotkou a textom. Naše výrobky sú jedinečné, práve preto, že si ich navrhol práve ty. Perfektné darčeky na všetky príležitosti, dokonca aj ako maličkosť, napr. keď chceš poďakovať alebo ti niekto chýba.

Každý darček je personalizovaný fotkou alebo textom

Urob dojem na svojich blízkych jedinečným darčekom, aj keď ho nemôžeš dať osobne. Poteš svoju rodinu, priateľov a známych osobným darčekom doručeným na tebou vybranú adresu alebo dokonca priamo do poštovej schránky bez nutnosti vyzdvihnutia.

Podmienky používania index

 1. Článok 1
 2. Článok 2
 3. Článok 3
 4. Článok 4
 5. Článok 5
 6. Článok 6
 7. Článok 7
 8. Článok 8
 9. Článok 9
 10. Článok 10
 11. Článok 11
 12. Článok 12
 13. Článok 13
 14. Článok 14
 15. Článok 15
 16. Článok 16
 17. Článok 17
 18. Článok 18

Podmienky používania

Článok 1 - Vymedzenie pojmov

V tomto dokumente sú definované nasledujúce termíny:
 1. Obchodník: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka spotrebiteľom a spoločnostiam produkty a / alebo služby na diaľku;
 2. Zmluvná strana:
  • Fyzická osoba, ktorá nekoná v mene svojho odborného postavenia alebo spoločnosti a uzatvára s obchodníkom dohodu na diaľku;
  • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v mene svojho odborného postavenia alebo spoločnosti a uzatvára s obchodníkom dohodu na diaľku;
 3. Vzdialená zmluva: Zmluva uzatvorená výhradne s použitím jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie na diaľkový predaj produktov a / alebo služieb v rámci systému vytvoreného obchodníkom. Zmluvná strana poverí YourSurprise.com, aby vytvorila a poslala jeden alebo viac produktov prostredníctvom webovej stránky YourSurprise.co.uk;
 4. Obdobie reflexie: Termín, v ktorom môže zmluvná strana využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy : Možnosť, ktorú zmluvná strana rozšírila o ukončenie dohody na diaľku v rámci obdobia reflexie;
 6. Deň: Kalendárny deň;
 7. Trvanie transakcie: Vzdialená dohoda týkajúca sa opakovaného dodania výrobkov a / alebo služieb, na ktoré sa časovo viaže záväzok na dodávku a / alebo povinnosť poskytovania služieb;
 8. Odolný dátový nosič: Akýkoľvek prostriedok, ktorý umožňuje zmluvnej strane alebo obchodníkovi uložiť osobné údaje spôsobom, ktorý umožňuje kedykoľvek pristúpiť k nezmenenej verzii týchto informácií v budúcnosti.
Článok 2 - Identita obchodníka

YourSurprise.com B.V .: Vystupujíci pod menom: YourSurprise.com
(Kliknite tu pre viac informácií o právnej forme "BV")
Fyzická adresa:
Gouwepoort 3
4301RZ Zierikzee
Holandsko

Telefónne číslo: 02/330 568 02
Úradné hodiny:
Pondelok až piatok od 8:30 do 17:30
E-mailová adresa:

Číslo obchodného registra: 22057264 (Kliknite tu pre viac informácií o čísle v Obchodnom registri)
Identifikačné číslo pre DPH: NL.820845437B01

Bankové spojenie:
Rabobank
YourSurprise.com
Kód BIC: RABONL2U
IBAN: NL36 RABO 0160 5957 11
Článek 3 - Použitelnost

Odporúčanie: Výrobky z YourSurprise.com sú vytvorené na mieru a preto nemôžu byť vrátené.
 1. Tieto podmienky sa vzťahujú na obchodníkov celý sklad a na každú vzdialenú dohodu uzavretú medzi obchodníkom a zmluvnou stranou.
 2. Pred uzavretím dohody na diaľku, text tohto dokumentu bude sprístupnený zmluvnej strane. Ak by to nebolo možné, pred uzavretím vzdialenej dohody, skutočnosť, že podmienky sú k dispozícii od obchodníka, bude oznámená zmluvnej strane, a ak zmluvná strana vyžiada mať kópiu, kópia bude odoslaná čo najskôr bez poplatkov.
 3. V prípade, že to nie je reálne možné, pred uzavretím vzdialenej dohody bude skutočnosť, že obchodné podmienky sú k dispozícii od obchodníka, zieľaná zmluvnej strane a ak by zmluvná strany vyžadovala mať kópiu, tá môže byť odoslaná čo najskoršie bez poplatkov. Ak vzdialená zmluva je uzatvorená v elektronickej podobe, potom rozdiel od vyššie uvedeného pododstavca, že pred uzavretím tejto vzdialenej zmluvy text týchto zmluvných podmienok bude elektronicky sprístupnená zmluvenj strane tak, aby zmluvná strana mohla jednoducho uložiť informácie na trvylý dátový nosič. V prípade, že to nie je reálne možné, pred uzavretím vzdialenej dohody, skutočnosť, že podmienky a ustanovenia môžu byť prezreté elektronicky, bude oznámená zmluvnej strane, a ak si zmluvná strana praje mať elektronickú kópiu, tak môže byť zaslaná čo najrýchlejšie bez poplatkov.
 4. V prípade, že by k týmto obchodným podmienkam a podmienkam mali byť použité špecifické podmienky týkajúce sa výrobku a / alebo služby, ostáva v platnosti druhý a aj tretí podčlánok a v prípade, že niektoré podmienky sú v rozpore, môže sa zmluvná strana odvolať na príslušné podmienky najvhodnejšie pre zmluvnú stranu.
 5. Ak je dodaný chybný tovar, musí zmluvná strana kontaktovať spoločnosť YourSurprise.com telefonicky (02/330 568 02), e-mailom(support@yoursurprise.sk) alebo chatom.
Článok 4 - Produkty
 1. V prípade, že má produkt obmedzenú platnosť alebo podmienky s nimi spojené, je to výslovne uvedené v popise výrobku.
 2. Produkty a/alebo služby sú sprevádzané úplným a presným opisom ponúkanej položky. Popis je dostatočne podrobný na to aby zmluvná strana vedela primerane ohodnotiť produkt. Ak obchodník používá obrázky, bude to spoľahlivé zobrazenie ponúkaného produktu a / alebo služby. Zrejmé chyby alebo chyby v ponúkaných položkách obchodníka právne nezaväzujú.
 3. Každý popis položky obsahuje dostatek informácií o tom, že zmluvnej strane je jasné, aké práva a povinnosti sú spojené s prijatím ponúkaného produktu a / alebo služby. Patrí medzi ne:
  • Cena vrátane daní;
  • Akékoľvek súvisiace náklady na dopravu;
  • Spôsob, akým má byť dohoda uzatvorená, a opatrenia potrebné k tomu;
  • Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;
  • Spôsob platby, odoslanie alebo realizácia zmluvy;
  • Obdobie, v ktorom je prijatie ponuky vrátane ceny v platnosti;
  • Sazby pre vzdialenú komunikáciu by maly byť kalkulované na základe iných spôsobov ako základnou sazbou;
  • Ako môže zmluvná strana mať pristúpi k zmluve, ak by bola archivovaná po jej uzatvorení;
  • Ako môže zmluvná strana mať prístup k informáciam o uzatvorení zmluvy, o úkonoch, ktoré nie sú pre zmluvnú stranu žiadúce, a spôsob, akým môže zmluvná strana túto zmluvu zrušiť pred jej uzatvorením;
  • Akékoľvek iné jazyky ako angličtina, v ktorých môže byť zmluva uzatvorená;
  • Kódex správania, ktorý zaväzuje obchodníka, a spôsob, akým môže byť tento kódex správania sprístupnený elektronickou formou zmluvnou stranou; a
  • Minimální doba trvania dohody na diaľku, pokiaľ by dohoda zahŕňala nepřetržité alebo periodické doručenie tovarov a / alebo služieb.
Článok 5 - Zmluva
 1. Zmluva, podmienená podmienkou uvedenou v článku 5.4, nadobudne účinnosť v momente, keď zmluvná strana prijme ponuku a / alebo službu v ponuke a splní súvisiace podmienky.
 2. Ak zmluvná strana súhlasí s elektronickou dohodou, obchodník okamžite potvrdí prijatie prijatia elektronicky. Zmluvná strana môže dohodu zrušiť až do potvrdenia prijatia.
 3. Ak je zmluva uzatvorená elektronicky, obchodník podnikne potrebné technologické a organizačné kroky na ochranu prenosu údajov a zabezpečí, aby sa to uskutočnilo v bezpečnom webovom prostredí. Ak sa zmluvná strana rozhodne pre elektronickú platobnú metódu, obchodník prijme aj príslušné bezpečnostné opatrenia
 4. Obchodník môže v rámci zákonných limitov zhromažďovať informácie o schopnosti zmluvnej strany plniť platobné záväzky, ako aj ďalšie skutočnosti a faktory, ktoré nesú zodpovednosť za uzavretie zmluvy na diaľku. Ak má obchodník na základe týchto informácií dôvody neuzavrieť zmluvu, obchodník je zo zákona oprávnený odmietnuť objednávku alebo žiadosť alebo pripojiť osobitné podmienky na splnenie objednávky alebo žiadosti.
 5. Obchodník spolu s výrobkom a / alebo službou poskytne zmluvnej strane tieto informácie, a to buď písomne ​​alebo takým spôsobom, že zmluvná strana môže ľahko uložiť informácie na trvalom nosiči údajov:
  • Fyzická adresa miesta obchodníka, kde môže zmluvná strana podať sťažnosť;
  • Podmienky, za ktorých môže zmluvná strana využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ako aj jasné označenie, kedy sa neuplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy;
  • Informácie o existujúcej službe a zárukách po uskutočnení nákupu;
  • Informácie uvedené v článku 4.3 týchto obchodných podmienok, pokiaľ obchodník tieto informácie neposkytol zmluvnej strane pred uzavretím zmluvy;
  • Požiadavky na zrušenie dohody v prípade, ak by doba trvania zmluvy bola dlhšia ako jeden rok alebo na dobu neurčitú.
 6. Ak sa obchodník dohodol na opakovanom dodaní výrobkov a / alebo služieb, podmienka uvedená v predchádzajúcom pododseku sa vzťahuje len na prvostupňový
Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy po doručení produktov
 1. Pri kúpe akýchkoľvek výrobkov má zmluvná strana možnosť túto dohodu bez vesvetlenia ukončiť do 14 dní. Táto lehota začne dňom, kedy je produkt prijatý zmluvnou stranou alebo v jej mene.
 2. Počas tejto doby bude zmluvná strana s výrobkom a obalom narábať opatrne. Zmluvná strana môže výrobok rozbaliť alebo použiť iba v roszahu, v ktorom je možné vyhodnotiť, či si výrobok chce ponechať. Ak sa zmluvná strana rozhodne využiť svoje práva na odstúpenie od zmluvy, vráti tovar a všetky súvisiace vlastnosti, ak je primerane možné, v pôvodnom stave, a balanie obchodníkovi podľa primeraných a zreteľných pokynov poskytnutých obchodníkom.
 3. Buďte si vedomí: Produkty z YourSurprise.com sú vyrobené na mieru, a preto nie je možné ich vrátiť. Ak objednávka nebola riadne vytvorená, vyriešime problém prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu.
Článok 7 - Vlastnícke právo
 1. Klient musí úplne a bezpodmienečne rešpektovať všetky práva duševného a priemyselného vlastnictva spojené s akýmkoľvek produktom poskytovaným YourSurprise.com.
 2. YourSurprise.com nezaručuje, že položky poskytnuté klientovi neporušujú práva duševného a / alebo priemyselného vlastníctva tretích strán a neprijíma zodpovednosť za nároky tretích strán na základe predpokladov, že produkt poskytovaný společnosťou YourSurprise.com porušuje práva tretích osôb.
Článok 8 - Výnimky z odstúpenia od zmluvy
 1. Ak zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy, môže obchodník učinit výnimku len vtedy, pokiaľ to obchodník v čas oznámi pred uzavretím zmluvy.
 2. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú výhradne na výrobky:
  • Ktoré boli vytvorené obchodníkom na špecifikácie dohodnuté so zmluvnou stranou;
  • Ktoré sú jasne osobnej povahy;
  • Ktoré vzhľadom ich povahe sa nedajú vrátiť;
  • Ktoré se rýchlo kazia;
  • Ku ktorej je cena spojená so zmenami na finančnom trhu, nad ktorými obchodník nemá žiadnu kontrolu;
  • Vrátane novín a časopisov;
  • Vrátane zvukových a obrazových záznamov a počítačového softvéru, ktorého zmluvná strana bola porušená.
 3. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú výhradne na služby:
  • Čo se týka ubytovania, dopravy, reštaurácií alebo voľnočasových aktivít, ktoré sa budú konať v určitom termíne alebo behom určitého obdobia;
  • Pokiaľ je služba poskytnutá pred uplynutím doby reflexie, s výslovným súhlasom zmluvnej strany;
  • Pokiaľ ide o stávky a lotérie.
Článok 9 - Ceny
 1. Počas doby platnosti ceny uvedené v rámci produktov nebudú ceny ponúkaných produktov a / alebo služieb zvýšené s výnimkou zmien sadzieb DPH.
 2. Na rozdiel od predchádzajúceho pododstavca môže obchodník ponúknuť produkty a / alebo služby s variabilnými cenami, pokiaľ sú spojené s posunmi na finančnom trhu, nad nimi totiž obchodník nemá žiadnu kontrolu. Väzba na posuny na trhu a skutočnosť, že všetky ceny sú len orientačnými cenami, budú priamo uvedené.
 3. Zvýšenie cien uskutočnené do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy sú platné len v prípade, že následujú právne predpisy alebo podmienky.
 4. Zvýšenie cien uskotočnené tri mesiace po uzatvorení zmluvy sú platné len vtedy, pokiaľ obchodník priamo stanovil zvýšenie a:
  • To vyplývá z právnych predpisov alebo podmienok; alebo
  • Zmluvná strana je oprávnená zmluvu zrušit pred účinkom zvýšenia ceny.
 5. Ceny uvedené pre produkty a / alebo služby zahŕňajú DPH a sú uvedená v eurách (EUR)
Článok 10 - Záruka a garancia
 1. Obchodník zaručuje, že výrobky a/ alebo služby spĺňajú podmienky zmluvy, špecifikácie uvedené v opise výrobku, odôvodnené očakávania týkajúce sa spoľahlivosti a/ alebo funkčnosti a všetky právne podmienky a/ alebo regulačné požiadavky stanovené vládou v platnom znení k dátumu uzavretia dohody.
 2. Záruka ponúkaná obchodníkom, výrobcom alebo dovozcom neznižuje práva a povinnosti zmluvnej strany voči obchodníkovi, ak obchodník nespĺňa povinnosti vyplývajúce zo zákona a/ alebo podmienok zmluvy uzavretej na diaľku.
Článok 11 - Doručenie a vykonanie
 1. Obchodník venuje najväčšiu pozornosť pri prijímaní a vykonaní objednávok produktov, a pri vyhodnocovaní žiadostí o dodanie služieb.
 2. Miestom dodania je adresa, ktorú zmluvná strana oznámila obchodníkovi.
 3. Berúc do úvahy skutočnosti, ktoré sú uvedené v článku 4 týchto podmienok, obchodník vykoná prijaté príkazy v časovom rozpätí nepresahujúc 30 dní, pokiaľ nebola dohodnutá dlhšia dodacia lehota. Ak YourSurprise.com citoval konkrétne obdobie dodania, je to indikácia dodacej lehoty. Ak je dodávka oneskorená alebo objednávka nie je alebo nie je úplne vyplnená, potom bude zmluvná strana informovaná o stave v lehote jedného mesiaca po umiestnení objednávky. V takom prípade má zmluvná strana pávo zmluvu ukončiť bezplatne, ako aj požadovať náhradu škody.
 4. V prípade zániku zmluvy podľa pododdielu uvedenej vyššie, suma zaplatená zmluvnou stranou obchodníkovi bude preplatená zmluvnej strane čo najrýchlejšie v lehote do 30 dní od zániku zmluvy.
 5. Ak sa dodanie objednaného produktu ukáže ako nemožné, obchodník sa bude snažiť poskytnúť podobnú položku ako náhradu za pôvodnú položku. Obchodník najneskôr po doručení jasne a zrozumiteľne oznámi, že bol poskytnutý náhradný výrobok. Výnimky na právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahujú na náhradné položky. Náklady na vrátenie tovaru hradí obchodník.
 6. Riziká spojené s poškodením a/ alebo stratou produktu nesie obchodník až do okamihu doručenia produktu zmluvnej strane, pokiaľ nie je vyslovene dohodnuté inak.
 7. YourSurprise.com nemôže niesť zodpovednosť za chyby pri tlači na produktoch v dôsledku nesprávnych poskytnutých informácií zmluvnou stranou. To isté platí pre všetky ostatné informácie poskytnuté zmluvnou stranou vrátane tých, ktoré sa týkajú adresy a dodacích údajov, atď.
Článek 12 - Trvanie transakcie
 1. Zmluvná strana môže kedykoľvek ukončiť zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú s prihliadnutím na dohodnuté podmienky na zrušenie zmluvy a maximálnu výpovednú lehotu jedného mesiaca.
 2. Dohoda, ktorá bola uzavretá na určitá časové obdobie, môže mať dĺžku najviac dva roky. Ak zmluva obsahuje podmienky na predĺženie zmluvy na diaľku, pokiaľ zmluvná strana neurčí inak, dohoda sa predĺži na dobu neurčitú a výpovedná lehota nepresiahne jeden mesiac po predĺžení zmluvy.
Článok 13: Platba
 1. Pokiaľ nie je dohodnutá dlhšia lehota splatnosti, je potrebné uhradiť dlžnú sumu zmluvnou stranou v lehote 14 dní od dodania výrobku, alebo v prípade dohody o poskytovaní služieb v lehote 14 dní po duruční služby.
 2. V prípade, že zmluvná strana nezaplatí v dohodnutom termíne, splatná suma bude vždy navýšená o ďalšie administrtívne náklady vo výške €2,50.
 3. V prípade nezaplatenia zmluvnou stranou má obchodník v rámci zákonných limitov nárok na úhradu súvisiacich nákladov na inkaso v rámci lehoty, ktorá im bola oznámená zmluvnej strane pred jej prevzatím.
 4. Zmluvné podmienky nesmú stanoviť preddavok viac ako 50% na predaj výrobkov zmluvným stranám. V prípade, že bol stanovený preddavok, zmluvná strana nemá žiadne práva, pokiaľ ide o vykonanie príslušnej objednávky alebo služby pred ukončením predčasného splatenia.
 5. Zmluvná strana je povinná bezodkladne oznámiť obchodníkovi nesprávne informácie o platbe.
Článok 14 - Záruka
 1. Obchodník má dostatočne prístupný postup pri vybavovaní sťažností a vybavuje sťažnosti podľa tohto postupu.
 2. Reklamácie týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť obchodníkovi predložené spolu s úplným a zrozumiteľným opisom v primeranej lehote po tom ako zmluvná strana identifikovala závady.
 3. Obchodník odpovie na predložené sťažnosti v lehote 14 dní od prijatia sťažnosti. V prípade, že reklamácia zahŕňa predpokladanú dobu odozvy dlhšiu ako 14 dní, obchodník do 14 dní potvrdí prijatie reklamácie a poskytne zmluvnej strane informáciu o predpokladanom čase odozvy.
 4. Ak sťažnosť nie je možné vyriešiť vzájomnou diskusiou, vzniknutý spor bude následne riešený postupom pri riešní sporu.
Článok 15 - Spory
 1. Na dohody uzavreté medzi obchodníkom a zmluvnou stranou sa vzťahujú len holandské právne predpisy, na ktoré sa tieto podmienky vzťahujú.
 2. Súd v mieste podnikania YourSurprise.com je výlučne oprávnený riešiť spory len vtedy, pokiaľ je okresný súd tiež oprávnený. Napriek tomu, YourSurprise.com si vyhradzuje právo predložiť spor autorizovanému súdu podľa zákona.
 3. O spore sa bude jednať len vtedy, ak zmluvná strana predloží v primeranej lehote obchodnú sťažnosť obchodníkovi.
 4. Dotknuté strany sa odvolajú na súd až po tom, ako vyčerpali všetky možné spôsoby dohody o urovnaní sporu vo vzájomnej diskusii.
 5. Spor sa musí predložiť súdu písomne najneskôr do troch mesiacov po vzniku sporu.
 6. Riešenie sporov online: http://ec.europa.eu/odr/
Článok 16 - Povinnosti zmluvnej strany
 1. Zmluvná strana súhlasí, že nebude mať materiál vytlačený na výrobkoch a / alebo na obaloch, ktoré môžu mať rasové, sexuálne či inak diskriminačné črty, a preto v rozpore s právnymi predpismi a/alebo normami morálky. Je nemožné pre YourSurprise.com, aby overil, že produkty YourSurprise.com spĺňajú túto podmienku.
 2. Zmluvná strana je zodpovedná za dôkladné skontrlovanie informácií poskytnutých YourSurprise.com a za ich správnosť a úplnosť. YourSurprise.com nemôže byť v žiadnom prípade zodpovedný za kontrolu správnosti či úplnosti týchto informácií.
 3. Zmluvná strana zbaví YourSurprise.com všetkých nákladov a škod vyplývajících zo skutočnosti, že zmluvná strana jednala v rozpore s podmienkami uvedenými v pododstavcoch 16.1 a 16.2.
Článok 17 - Duševné vlastníctvo a autorské práva
 1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené inde v týchto podmienkach, YourSurprise.com vyhradzuje právo a oprávnenie, na ktoré má nárok na základe zákonov o autorských právach.
 2. Všetky médiá vytvorené YourSurprise.com v rámci dohody, vrátane, ale nie výhradne, návrhov, nákresov, výkresov, filmov, softvérov, textov, audio nahrávok, elektronických súborov, iných materiálov a produkty Prekvapenia, zostávajú v majetku YourSurprise.com, bez ohľadu na to, či tieto boli odovzdané zmluvnej strane alebo inej tretej strane, pokiaľ nie je dohodnuté inak
 3. Všetky médiá poskytované YourSurprise.com vrátane ale nie výlučne, návrhov, nákresov, výkresov, filmov, softvérov, textov, audio nahrávok, (elektronických) súborov, iných materiálov a výrokbkov Prekvapenia, musí používat výhradne zmluvná strana a nesmú byť reprodukované, zverejňováné ani inak zideľané s tretími stranami bez výslovného súhlasu společnosti YourSurprise.com, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 4. YourSurprise.com si vyhradzuje právo použiť akékoľvek informácie získané pri vykonávaní pracovných príkazov pre iné účely, pokiaľ nie sú dôverné informácie zdieľané s tretími stranami.
 5. Všetko na webových stránkách je výhradným vlastníctvom YourSurprise.com a nesmú byť reprodukované ani publikované žiadnym spôsobom bez výslovného písomného súhlasu YourSurprise.com.
Článok 18 - Doplňujúce alebo Protichodné podmienky

Dodatečné podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, nesmú byť pre zmluvnú stranu nevýhodné a musia byť písomne zaznamenané tak, aby zmluvná strana mohla informácie ľahko uložit na trvalý nosič dat. Späť